Dossiers Didàctics

A continuació disposeu de dos tipus d'opcions per treballar a l'aula activitats o projectes amb fonts històriques des d'una concepció competencial:
  • Dossiers Didàctics.
  • Itineraris formats per Dossiers Didàctics d'una mateixa temàtica. En aquests casos els dossiers es poden treballar de forma aïllada o seguint tot l'itinerari. 

Continguts transversals 
Els orígens de l'estat liberal, de la Restauració absolutista a la Primera República

La Restauració borbònica, la Mancomunitat de Catalunya i la Dictadura de Primo de Rivera
La Segona República 
     La Guerra Civil 
    La Dictadura Franquista