Materials de suport

En aquesta secció hi ha orientacions per conèixer conceptes bàsics de l'arxivística, pautes per fer recerca a partir de fonts, fitxes per classificar les fonts i pautes per a la redacció de textos.