Dossiers Didàctics


A continuació disposeu de dos tipus d'opcions per treballar a l'aula activitats o projectes amb fonts històriques des d'una concepció competencial:

 • Dossiers Didàctics.
 • Itineraris formats per Dossiers Didàctics d'una mateixa temàtica. En aquests casos els dossiers es poden treballar de forma aïllada o seguint tot l'itinerari. 


Continguts transversals 


Els orígens de l'estat liberal, de la Restauració absolutista a la Primera República


  La Restauració borbònica, la Mancomunitat de Catalunya i la Dictadura de Primo de Rivera


    La Segona República 


       La Guerra Civil 


      La Dictadura Franquista