Procediments per l'observació i l'anàlisi dels documents


ANÀLISI:

Es realitza des d’una visió global del document i s
'estructura en tres parts fonamentals:

1. Identificació
2. Descripció
3. Anàlisi

Aporta la informació necessària per a l’elaboració del comentari de text històric i la ressenya, tècniques que seran especialment útils quan el document contingui un text que pot ser analitzat en tant que discurs.

El comentari de text històric té la finalitat de facilitar la comprensió d’una època, un fets o un fenomen històric a partir d'un document textual, ja sigui font primària o secundària.

S’estructura en quatre parts fonamentals:

1. Identificació (tipus de text, autor, lloc, data, estil, referència arxivística...)
2. Descripció i anàlisi: (resum; jerarquia d’idees, explicació de temes fonamentals, intencionalitat, destinatari...)
3. Interpretació (credibilitat de l’autor, fiabilitat de la informació, relació amb el context, causes i conseqüències del fet estudiat i/o del propi text, interès del text per al coneixement de la història...)
4. Conclusió


La ressenya és un text breu que presenta la visió crítica del document.

Parteix d’una anàlisi més senzilla que el comentari de text històric però, en canvi, comporta una major implicació personal per part de qui la realitza.

S’aplica principalment per l’anàlisi d’obres historiogràfiques, més que per fonts primàries, i consta de les parts següents:

1. Títol
2. Identificació del document
3. Tesi de l’autor de la ressenya
4. Anàlisi sintètic del document
5. Comentari crític argumentat
6. Conclusions: judici valoratiu

Per la iniciació en l’anàlisi dels documents, us recomanem les fitxes "qüestionem les fonts", a partir de les quals es poden treballar i assolir, gradualment, les competències necessàries per l'observació i anàlisi dels documents.

Els diferents models de fitxes per l'observació i anàlisi dels documents que us presentem,faciliten la recopilació de la informació per l'elaboració del comentari de text històric i la ressenyaOBSERVACIÓ :

Se centra en cercar en el document una informació de detall que ens permet contrastar una hipòtesi de treball o assolir l’ objectiu de la investigació

En general, precisa la determinació prèvia d’unes variables o uns indicadors concrets a observar en un conjunt de documents, per tal d’establir conclusions, mentre que la resta d’informació que pot aportar el document queda en un segon pla i només es té en compte quan pot incidir en les variables objecte d’estudi.

Per un estudi extensiu, en què calgui comparar diferents documents, pot ser útil realitzar fitxes descriptives que continguin:

1. identificació: Referència del document
2. Descripció breu del fons
3. Context històric
4. Altres camps que ens permetin enregistrar la informació relacionada amb les variables específiques d’estudi

Com a models de fitxes, vegeu Exemples de fitxes d'observació d'imatge en el marc d'una investigació

Per aprofundir en els procediments per l'observació, consulteu el volum Recollida i Sistematització de dades
A l'apartat "Materials de suport" trobareu diversos models de fitxes recomanades per diferents nivells educatius, amb la finalitat d'iniciar l'alumnat en l'observació i l'anàlisi de fonts. 

Aquestes fitxes són útils per:
  • Enregistrar la informació que haurà de servir per elaborar l'anàlisi. 
  • Guiar la observació sistemàtica dels diferents aspectes que cal tenir en compte per la correcta utilització dels documents en tant que fonts. 


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________