Les fonts de la Història

Les fonts són la matèria primera amb què treballa l'historiador per a apropar-se al coneixement del passat, a través de la seva anàlisi i interpretació.

Una font és qualsevol element material, original o elaborat, que aporta informació sobre alguna cosa i proporciona coneixement sobre ella.

Entenem per fonts de la història aquelles que han estat originades per l’ésser humà i que són testimoni d’un temps determinat. Les fonts històriques ens faciliten informació sobre el passat possibilitant el coneixement històric.

L'historiador treballa a partir de fonts Orals, materials i documentals.

Fonts orals: informació expressada directament per una persona de manera oral (entrevistes, relats, etc.).

Fonts materials i arqueologògiques: Objectes, estructures i construccions de producció humana (arquitectura, espais arqeològics, objectes d'ús quotidià, etc.).  

Fonts documentals: Informació enregistrada sobre un suport, amb l'objectiu de de conservar la informació (libres de comptabilitat, escriptura de propietat, rebuts, títols acadèmics...).

Quant a la informació que contenen aquestes fonts, cal tenir en compte que pot ser primària o secundària.

Una font primària és aquella font de primera mà que ha estat generada en el mateix moment i lloc del fet o dels fets dels que estem fent recerca. És a dir, que ens dóna una informació directa, sense cap interpretació. 
   
Exemple: una escriptura de propietat de 1850, una factura d'armes de 1810, una carta de 1938...

Una font secundària és la que ens aporta una informació elaborada a partir d'altres fonts i que, en la gran majoria dels casos, es genera amb posterioritat als fets que es volen estudiar. 
Són de caràcter indirecte i han estat elaborades a partir de la interpretació d'altres fonts primàries o secundàries.

Exemple: un article que ens explica el sistema d'abastiment d'armes per part dels dos bàndols de la guerra del francès, tant si l'article és de 1810 com de l'actualitat, ja que sempre parteix d'una interpretació a partir d'altres fonts.


Totes aquestes qüestions també les trobareu al document de suport per a l'alumne:
 - Fonts primàries i fonts secundàries. 


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________