El document d'arxiu com a font històrica


Per a la utilització dels documents d'arxiu com a font històrica es recomana tenir en compte que


El document, en tant que testimoni, ha de ser qüestionat

· S’han de tenir en compte els signes d’autenticitat (segells, signatures...)

· S’ha de valorar la veracitat de la informació que aporta.
El document ha estat creat per persones que, en fer-lo, tenien una intencionalitat, i per tant pot contenir elements de subjectivitat o parcialitat. La informació que ens transmet ha de ser qüestionada i contrastada amb la d’altres fonts.

· El document ha de ser qüestionat en relació a un objectiu de recerca.
S’han de formular les preguntes pertinents, segons l’objectiu de recerca i les possibilitats d’informació del propi document.

El document està format per suport i contingut

· S’ha d’analitzar en conjunt.
El tipus de suport, les marques, les raspadures,les possibles correccions, els segells i les signatures, les capçaleres,les esmenes, el tipus de lletra, la tinta, el format, etc., ens donen informació valuosa tant del moment de creació del document com de la seva gestió i utilització posterior.
 ANC1-1-T-7388


· La transcripció d’un document fa perdre bona part d’aquest contingut i, per tant, disminueix la informació que ens permet analitzar-lo.

El document forma part d’un conjunt documental que el contextualitza

· Un document aïllat del conjunt en què ha estat produït perd sentit i bona part de la informació que ens permet comprendre’l. Per tant, cal tenir en compte el fons en què s’ha localitzat el document i analitzar-lo tenint en compte la seva procedència

· Cal citar sempre la seva referència arxivística, per tal de mantenir la referència al fons documental, que n’ha de facilitar la contextualització i la possible consulta posterior.
La referència del document ha de contenir, almenys, la informació corresponent a: títol/descripció, data, arxiu, fons i codi. En cas que es tracti d’un document subjecte a drets d’autor, cal consignar també l’autor

Cal respectar la font

· Si es preveu treballar amb documents originals, cal facilitar uns protocols de treball a l’alumnat per garantir la preservació dels documents.

· Si l’observació es realitza a partir de reproduccions del document, és preferible que es faci amb imatges digitalitzades, impreses a color per conservar el màxim de detalls i, si cal, acompanyar-la d’una transcripció.

· Si es presenta un fragment del document per analitzar-lo, cal afegir la possibilitar de visualitzar el document complet, per tal de prevenir possibles errors d’interpretació en descontextualitzar el fragment.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________