Com se citen els documents?

La investigació es basa en els coneixements que ens han transmès els que han fet recerca abans que nosaltres. La ciència avança a poc a poc, en la mesura en què es van sumant aquestes aportacions i, per tant, quan fem recerca cal que mostrem de manera transparent el procediment que hem seguit i les fonts que hem utilitzat per tal que els investigadors posteriors puguin recórrer el mateix camí i continuar-lo o,  si cal, esmenar-lo per què el coneixement continuï avançant de manera ferma.

En general, els documents d'arxiu se citen amb una nota a peu de pàgina quan se'n posa una referència dins del text, o bé al peu de la imatge si se n'ha inclòs una reproducció.


En l'apartat corresponent a la relació de fonts consultades es pot posar una referència més general dels arxius i fons documentals, sense que calgui arribar al detall dels documents.


La cita ha d'incloure:


Títol. Data

Referència

Exemple:


HISENDES LOCALS. Pressupost ordinari de Monistrol de Montserrat. Resum general de l'estat comparatiu entre el pressupost de l'actual exercici i l'anterior. 1938

ANC1-1-2883

Carta de Miquel Castañeda a Josep Rafael Carreras i Bulbena, sobre les sepultures de

l'església de St. Boi, suposada tomba de Rafael Casanova. [Sant Boi de Llobregat] 22 de
gener de 1908.
ANC1-83-T


Si es tracta d'un document d'imatge (fotografia, cartells, plànols, mapes, etc):

Títol. Data..

Autor.
Referència.

Exemple:


Treballadors de la fàbrica Cereria Domingo Mata. Barcelona, c.1909-1915.

Foto: Brangulí.
ANC1-42


Les dades necessàries per composar la cita les trobarem en els instruments de descripció del document (inventari, catàleg o aplicacions informàtiques) que utilitzem per a la consulta. 


Cronologia: Indica la data del document, no la del període de què pugui tractar el seu contingut. 


La informació entre claudàtors [ ... ] indica que es tracta d'informació atribuïda; és a dir  obtinguda a partir d'indicis o informació procedent d'altres documents.


Quan la cronologia és atribuïda també es pot indicar amb l’expressió “circa” precedint la data, o bé la seva abreviatura “c.”


Autor: Si és conegut, s’ha d’indicar, amb el màxim de precisió: nom, cognoms i també el càrrec i el nom de l’organisme, entitat, empresa, etc. si és que el document s’ha produït en l’exercici d’un càrrec. Si no és conegut, cal posar: autor no identificat

Referència: Acompanya el document en l'inventari o en les aplicacions informàtiques que ens presenten els documents.

Conté: Nom de l’Arxiu, nom del Fons documental, i referència del document (signatura/referència arxivística).

Actualment, els arxius tendeixen a composar unes referències formades per codis que indiquen aquesta informació de manera abreujada.


ANC1-1-T-7524, equival a Arxiu Nacional de Catalunya, Fons 1 (Generalitat de Catalunya, Segona República), document textual, unitat de catalogació 7524.


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________