Any de la Llum


L'ONU ha proclamat l'any 2015 com a l'Any internacional de la llum i de les tecnologies basades en la llum.

El procés d'electrificació de Catalunya va comportar grans canvis en el nostre país. Des de la construcció del sistema de preses que va canviar la fesomia d'algunes comarques, fins a la instal·lació de l'electricitat en els municipis, amb el que va representar, tant per al desenvolupament econòmic com per a la vida quotidiana. 

L'electricitat és un tema transversal que ens permet treballar amb facilitat els continguts curriculars d'una manera integrada.

Alguns dels temes que es poden treballar a partir de la documentació conservada a l'Arxiu Nacional de Catalunya són:
  • La construcció de les preses i els canvis originats en el paisatge
  • El desenvolupament de la xarxa d'electrificació i la relació amb el desenvolupament industrial del país
  • Els conflictes de competències entre la Generalitat de Catalunya i el govern central en relació a la construcció d'infraestructures.
  • Els canvis originats en la vida quotidiana
  • L'obra de La Mancomunitat
  • La investigació tècnica a Catalunya
Electriquette, impulsat per un motor elèctric. 
[1910-1916]. Autor no identificat
ANC1-211-N-39907
Fotografia publicitària de la cuina elèctrica 
General Electric. Autor no identificat
ANC1-211-N-39162
A continuació, i sense ànims d'exhaustivitat, us oferim algunes referències de fons documentals que us poden ser útils per plantejar temes de recerca relacionats amb aquesta commemoració:

Documentació textual:


Sèries del Pla General d’Obres Públiques de 1935
Sobre el procés d’electrificació del territori i desenvolupament de la xarxa telefònica:
Expedients de la Secció d’Electrificacions Rurals (1935-1936)
. Expedients de la Secció de Regatges i Grans Obres Hidràuliques (1935-1936)
. Expedients de la Secció de Telèfons (1929/1935-1937)
. Expedients de la sèrie “Principals característiques, pressupost general i possibles resultats del Pla” (1934-1936)
  Mapes, plànols, taules i gràfics de les seccions i sèries anteriors (1930/1931-1936)
Expedients d'autoritzacions d'obres, serveis i usos en zones d'influència de les carreteres: Enllumenat públic, instal·lació de la xarxa de subministrament elèctric a la població i electrificació de línies fèrries (1934-1938) –ingrés 3139-

Documents del període de la Guerra Civil (1936-1939)
Sobre la intervenció del poder públic en la producció i distribució d’energia elèctrica:
. Control de la producció i distribució d’energia elèctrica (ANC1-1-T-5879)
. Invasió d’atribucions del Ministeri de Defensa en la producció, transformació distribució d’energia elèctrica a Catalunya, en detriment de les competències de la Generalitat (ANC1-1-T-7499)
. Confiscacions d’empreses del sector elèctric.

Fons ANC1-184 Mancomunitat de Catalunya (1908 / 1914-1925 / 1929)
Sobre innovació tecnològica i desenvolupament de la xarxa telefònica de Catalunya
Sèries d’Intervenció (1914-1925):
. Documentació de/sobre la Secció Tècnica de Telèfons.
. Documentació de/sobre l’Institut d'Electricitat i Mecànica Aplicades.
. Documentació de/sobre el Laboratori General d'Assaigs i Condicionament.

(1907 / 1936-1984)
Sobre el procés d’electrificació del territori:
. Expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió (1945-1981)
Accés reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

(1878 / 1980-1998)
Sobre el procés d’electrificació del territori:
Accés reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.
  
Sobre el Procés d’electrificació del territori: 
Accés reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Sobre restriccions d’energia durant la postguerra: 
Accés reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Sobre innovació i suport tecnològic a la indústria:
. Sèries de la Secciód’Electricitat i assaigs físics (1920 – 1968)
Accés reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.
Parcialment inventariat.

Sobre la investigació en el camp de la tècnica i suport a la indústria
Accés reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Sobre el procés d’electrificació del territori:

Sobre investigació en el camp de la tècnica:
Accés reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.


Documentació d'imatge (fotografia):

Fons ANC1-211. Fuerzas eléctricas de Catalunya, S.A. (FECSA)
Laboratori elèctric del carrer Mata. 1974
Autor no identificat
ANC1-211-N-6932
El fons està integrat per les fotografies procedents dels estudis previs a les realitzacions d'obres; la construcció de centrals hidràuliques i tèrmiques (el traçat de camins o vies d'accés, maquinària per a les obres i les obres relacionades amb els subministraments, interiors d'instal·lacions, aparells i serveis); obres de remodelació millorament i reparació d'avaries o incidents; traçat de les línies; els treballadors; el paisatge i la seva transformació; actes i esdeveniments destacats; aplicacions d'energia elèctrica; publicitat. Cronològicament integra material des de finals del segle XIX fins a 1986 tot i que els anys inicials podrien fixar-se entre 1904-1912.

Laboratori d'investigació de les instal·lacions 
de la General Electric Schenectady. 
Autor no identificat
ANC1-211-N-39322
El fons conté la documentació generada per l'activitat empresarial de la societat, més la documentació procedent de les empreses absorbides: Eléctrica Baiget, SA (1922 - 1940), Compañía Anónima Manresana de Electricidad (1940 - 1970), Empresas Reunidas de Electricidad de Cataluña (1950 - 1970), Explotaciones Hidroeléctricas, SA (1927 - 1964) i  Fuerza y Alumbrado, SA (1923 - 1950). Destaca la documentació referent a l'apartat de personal: seguretat social, mutualitats laborals (especialment la Mutualidad Laboral de Obreros y Empleados) i la generada per la central de Castellonroi (salt i canals de Pinyana), la Vansa (Alt Urgell), el pantà d'Oliana, la central hidroelèctrica de Marcetes, la central hidroelèctrica de Boades (Castellgalí, Bages), el salt de la Colònia Gomis a Monistrol de Montserrat (Bages) i el salt del Pendís a Bagà (Berguedà).


Documentació d'imatge (Cartells):


ANC1-101. Col·lecció de cartells de riscos laborals de l'Arxiu Nacional de Catalunya
Cartell de prevenció de riscs  laborals
ANC1-101-N-289

Conté cartells de diferents països en què es palesen les diferents campanyes de seguretat laboral, algunes d'elles relacionades amb l'electricitat.Per altres temes o tipologies documentals, poseu-vos en contacte amb el servei didàctic de l'ANC: sdidactic_anc.cultura@gencat.cat


ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________