Les condicions de vida de la classe obrera a la Barcelona del XIX

Nomenament d’I.  Cerdà per
 formar part d’una comissió
d’obrers [4 de juliol de 1855]
ANC1‐244‐T-72.
Codi doc ANC@ula 4383
En la Barcelona del primer terç del segle XIX, al compàs de la industrialització, va sorgir una nova classe social.
•Quina era aquesta nova classe social?
•Quines eren les seves condicions de vida?
•Quins eren els principals problemes als que s’enfrontaven?
Per donar resposta a aquestes preguntes, en primer terme, es fonamenten els conceptes de classe social, classe obrera i artesanat. A continuació es proposa l'anàlisi crítica d'unes fonts primàries i de dades estadístiques que permetran aprofundir en el coneixement de la Barcelona del XIX i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________