La Batalla de l'Ebre. Un testimoni de la Guerra Civil espanyola (1936-1939)


 Grup de combatents republicans travessant 
un pont sobre el riu Ebre, 1938
      Autor: No identificat
       ANC1-555-N-196. 
        Codi doc ANC@ula: 4258
A partir de la vivència testimonial d’un participant a la Batalla de l’Ebre i la contrastació de la informació amb altres fonts, tant primàries com secundàries, l'alumnat podrà conèixer i reconstruir uns fets determinats a la Història.

Orientacions didàctiques 
Activitats
Activitats (formulari)
Descripció de l’activitat                                                                                       

L'alumnat treballa fonamentalment a partir d'una carta de J. Palau, antic combatent de la lleva del biberó a la Batalla de l’Ebre, adreçada a Eduard Pons Prades, escriptor i historiador, que li havia demanat informació en relació a la seva participació a la Batalla de l'Ebre.

Les activitats es complementen amb l’observació i anàlisi de fonts secundàries, amb l’objectiu de contrastar la vivència personal del testimoni amb les dades proporcionades per aquestes fonts. Per tant, es tracta d’un conjunt d’activitats que faciliten de forma guiada la consulta, l'observació i l'anàlisi de diferents tipus de documentació per a aproximar-se a la reconstrucció de la Història. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________