Relacions econòmiques al món rural: De l'Antic Règim a l'Estat Liberal.

Contracte d'arrendament de
terres. 18 de gener de 1891.  
ANC1-167-T
L'activitat es basa en l'anàlisi comparativa de dos documents, separats per poc més de cent anys, del fons Llinatge de Sentmenat, marquesos de Castelldosrius.
Aquesta ens permet aprofundir en els canvis i permanències en el pas del món del treball dels camperols de l'Antic Règim als de l'Estat Liberal, així com el rol de la dona en ambdós períodes; alhora que facilita una immersió en el context general de canvi polític i de les imposicions uniformistes que se'n deriven, específicament pel que fa a la llengua catalana.


Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)

Descripció de l'activitat

Prenent com a base dos contractes de conreu, s’analitzen els documents, els personatges, les relacions socials i els espais que configuren el marc.

Es porta l’alumnat a reflexionar sobre un seguit de qüestions perquè arribi a conceptualitzar els elements bàsics dels contractes de conreu que es donaren des de l’Antic Règim i que continuaren amb l’Estat Liberal. Així mateix, també s'incideix en el canvi de situació que hi hagué, passant de nobles a propietaris, un canvi, però, que no implicà un canvi en les relacions existents entre propietaris i treballadors.

Les activitats creades a l’entorn dels documents permeten treballar el seu contingut a través de la comprensió del text i l’exercici de la deducció i la lògica per anar introduint l’alumnat a un vocabulari més específic, present en la documentació notarial i pròpia del món agrari. El fil conductor són els dos documents treballats comparativament i les activitats que els segueixen, afegint-hi però, alguna petita ampliació a partir dels elements presentats al text.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________