Relacions econòmiques al món rural: De l'Antic Règim a l'Estat Liberal.

Enllaços a aquesta entrada
Contracte d'arrendament de
terres. 18 de gener de 1891.  
ANC1-167-T
L'activitat es basa en l'anàlisi comparativa de dos documents, separats per poc més de cent anys, del fons Llinatge de Sentmenat, marquesos de Castelldosrius.
Aquesta ens permet aprofundir en els canvis i permanències en el pas del món del treball dels camperols de l'Antic Règim als de l'Estat Liberal, així com el rol de la dona en ambdós períodes; alhora que facilita una immersió en el context general de canvi polític i de les imposicions uniformistes que se'n deriven, específicament pel que fa a la llengua catalana.


Orientacions didàctiques 
Activitats 
Activitats (formulari)

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. SERVEI DIDÀCTIC

C/ Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 589 77 88 ______________________________________________________